Anatomy

Sr. No. Name of the TeacherQualificationDesignation
01Dr. (Mrs.) Nikam Vasudha.RavindraM.S.(Ana)Prof. & Head.
02Dr. (Mrs.) Patil Ashalata Deepak.M.S.(Ana)Professor
03Dr. Mrs.Gune Anita RahulM.S.(Ana)Assoc. Prof.
04Dr. Karmarkar Arun.S.M.S.(Ana)Assoc. Prof.
05Dr. Wagh Dhanaji TanajiM.Sc.(Med.)Asst. Professor
06Mr.Parashuram Shivappa KoliM.Sc.(Med.)Tutor
07Dr. Sejal PatelM.B.B.S.Tutor